كل عناوين نوشته هاي مدير

مدير
[ شناسنامه ]
SRL ...... يكشنبه 97/7/1
يادگيري از پتنتها؛ کاربرد هوشمندي فناوري در فناوري نانو ...... سه شنبه 97/5/9
فناوري اطلاعات در ايران- شناخت ...... چهارشنبه 97/2/19
فناوري اطلاعات در ايران ...... چهارشنبه 97/2/19
نرم افزار سطح بلوغ.... ...... سه شنبه 97/2/18
ارزيابي صحيح از سطح آمادگي فناوري در سازمان ...... سه شنبه 97/2/18
کلمات کليدي ...... يكشنبه 96/12/6
منابع ...... شنبه 96/12/5
فناوري ...... پنج شنبه 96/12/3
ارزيابي بلوغ تکنولوژي-11_T R A و TRL2008 ...... شنبه 96/11/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها