سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شناسایی سطوح آمادگی فناوری )TRL )براساس مستندات فنی

سعید جعفری .خانشیر محسن خانقلی.  مجید زمانی 

 

فرایند توسعه محصول جدید

 

در فصلنامه پارک فناوری پردیس _ سال هفتم. شماره 24. زمستان1389

• ارزیابی فناوری به کمک شاخص سطح آمادگی فناوری 

ترجمه و بازنگری : بنیامین مشیری
تاریخ : چهارشنبه 97/2/19 | 1:42 عصر | نویسنده : مدیر | نظر