سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

SRLچندان هم معتبر نیست.

---------------

Analysis and Critique of the System Readiness Level

The system readiness level (SRL) developed by Sauser ;etal/ (referred to as the S C_SRL in this paper) has recently been introduced as a system development metric on several major defense acquisition programs without having received adequate scrutiny for modeling realism and mathematical validity. The use of matrix operations on a technology readiness level (TRL) vector and an integration readiness level (IRL) matrix gives the S C_SRL characteristics of a quantitative measure. Given that the TRL and IRL are ordinal data, these operations are meaningless, and the S C_SRL is a potentially misleading metric. Its use can have harmful consequences on a system"s development. Fortunately, there is no need for the S C_SRL given the availability of valid qualitative models that provide visibility and valid information on both the achieved system readiness and the difficulty to achieve operational readiness; but they have limited usefulness. The effective and efficient development of technically advanced systems and upgrades of heritage systems requires a systems engineering (SE) process based on a sound quantitative assessment and management of technical, cost, and schedule risks. The use of the S C_SRL and other flawed decision and risk analysis models is symptomatic of a mathematical vulnerability in the SE practice. Corrective actions are presented.

تحلیل و نقد سیستم آمادگی سیستم

سطح آمادگی سیستم (SRL)توسعه‌یافته توسط Sauser؛ etal / (که به آن C _ SRL در این مقاله اشاره شده‌است)به تازگی به عنوان یک معیار توسعه سیستم در چندین برنامه بزرگ مربوط به یک سیستم دفاعی معرفی شده‌است. استفاده از عملیات ماتریسی روی بردار آمادگی فن‌آوری (TRL)و سطح آمادگی یکپارچه‌سازی (IRL)به ویژگی‌های C - C یک مقیاس کمی می‌پردازد. با توجه به اینکه the و IRL داده‌های ترتیبی هستند، این عملیات‌ها بی‌معنا هستند، و S C _ SRL یک معیار بالقوه گمراه‌کننده است. استفاده از آن می‌تواند پیامدهای مضر بر رشد system"s داشته باشد. خوشبختانه، نیازی به عدم دسترسی به مدل‌های کیفی معتبر وجود ندارد که قابلیت دید و اطلاعات معتبری را در هر دو آمادگی سیستم به‌دست‌آمده و دشواری دستیابی به آمادگی عملیاتی فراهم می‌آورد، اما کارآیی محدودی دارند. توسعه موثر و کارآمد سیستم‌های پیشرفته پیشرفته و ارتقا سیستم‌های میراث به یک فرآیند مهندسی سیستم‌ها براساس یک ارزیابی کمی و مدیریت ریسک‌های فنی، هزینه و زمانبندی نیاز دارد. استفاده از مدل C _ SRL و دیگر تصمیم‌گیری ناقص و مدل‌های آنالیز ریسک نشانه‌ای از یک آسیب‌پذیری ریاضی در عمل SE است. اقدامات اصلاحی ارائه می‌شوند.

 

from TRL to SRL
تاریخ : یکشنبه 97/7/1 | 6:40 صبح | نویسنده : مدیر | نظر